Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

Adat 

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletek»»

A változásokat követően azonnal 

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

Részletek »»

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Részletek »»

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend 

Részletek »»

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

Részletek »»

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok
 

 

Adat 

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege 

Részletek »»

A változáso-kat 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

Részletek »»

Negyedévente 

Az előző állapot törlendő 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Részletek »»

A változáso-kat 
követően azonnal 

Az előző állapot törlendő 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Részletek »»

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

Részletek »»

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

Részletek »»

Negyed-évente

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

Részletek »»

A változáso-kat 
követően azonnal

9.

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 

Részletek »»

E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

Részletek »»

Folyamatosan

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

Részletek »»

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

12.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 

Részletek »»

Negyed-évente

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Részletek »»

Az előző állapot törlendő 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Részletek »»

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

Részletek »»

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Részletek »»

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

Részletek »»

A változásokat 
követően azonnal 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

Részletek »»

Az előző állapot törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

.

Adat 

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók 

Részletek »»

A változásokat követően azonnal

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Részletek »»

Negyedévente 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával 

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 

Részletek »»

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama 

Részletek »»

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Részletek »»

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Részletek »»


Nyilvántartások:

Telepengedélyek

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

NYILVÁNTARTÁS
a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

NYILVÁNTARTÁS
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről

Élelmiszer-forgalmazási adatszolgáltatás 57/2010 (V. 7.) FVM rendelethez
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek

Élelmiszer-forgalmazási adatszolgáltatás 57/2010 (V. 7.) FVM rendelethez
Működési engedéllyel rendelkező üzletek